TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ETİKETLEME VE TÜKETİCİLERİ BİLGİLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 width=

Nisan 18, 2024

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; 06.04.2024 tarihli ve 32512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

Yönetmeliğin Amacı

Bu Yönetmeliğin amacı; algı farklılıkları ve bilgi gereksinimleri dâhil gıda hakkında bilgilendirme açısından tüketicilerin üst düzeyde korunmasına ilişkin kuralları belirlemektir.

 

Yönetmeliğin Kapsamı

Bu Yönetmelik;

a) Özellikle gıdaların etiketlenmesi olmak üzere, gıda hakkında bilgilendirme ile ilgili genel kuralları, gereklilikleri ve sorumlulukları belirlemektedir.

b) Yeni bilgilendirme gereklilikleri ile sonradan oluşabilecek gelişmelere karşılık verilebilmesi amacıyla yeterli esnekliğin sağlanması ihtiyacı dikkate alınarak gıda hakkında bilgilendirme usulleri ve tüketicinin bilgilenme hakkının garanti altına alınmasını sağlayacak tedbirleri ortaya koymaktadır.

(2) Bu Yönetmelik; gıda zincirinin tüm aşamalarında, gıda işletmecilerine uygulanır.

(3) Bu Yönetmelik; toplu tüketim yerleri tarafından sunulan gıdalar dâhil olmak üzere son tüketiciye sunulması amaçlanan tüm gıdaları, toplu tüketim yerlerine yönelik olarak hazırlanan gıdaları ve gıda işletmecileri arasında arz edilen gıdaları kapsar.

(4) Bu Yönetmelik hükümleri, yatay ve dikey gıda kodeksinde yer alan etiketlemeye ilişkin hükümler ve belirli gıdalar için yürürlükte olan özel mevzuatta belirlenen etiketleme gereklilikleri saklı kalmak kaydıyla uygulanır.

 

Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler:

MADDE 1
26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (cc) bendinde yer alan “seçilen” ibaresinden sonra gelmek üzere “markanın en büyük yazıldığı” ibaresi eklenmiştir.

  • (ESKİ TANIM) Temel görüş alanı: Bir ambalajın, tüketici tarafından ilk bakışta yüksek bir olasılıkla görülmesi beklenen, gıdanın karakteri ve doğası ve uygulanabilirse markasına dayanarak tüketicinin ürünü hemen tanımasına imkân veren ve birden fazla bulunması halinde gıda işletmecisi tarafından seçilen görüş alanını, ifade eder.
  • (YENİ TANIM) Temel görüş alanı: Bir ambalajın, tüketici tarafından ilk bakışta yüksek bir olasılıkla görülmesi beklenen, gıdanın karakteri ve doğası ve uygulanabilirse markasına dayanarak tüketicinin ürünü hemen tanımasına imkân veren ve birden fazla bulunması halinde gıda işletmecisi tarafından seçilen, markanın en büyük yazıldığı görüş alanını, ifade eder.


MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 7’nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir;

“d) Üretiminde gıda bileşeni yerine tamamen aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde aroma ile ilgili gerçek gıda görseli kullanılarak,

e) Üretiminde gıda bileşeni yerine tamamen aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde aroma ile ilgili temsili görsel kullanılması halinde, gıdanın “aromalı” olduğu temsili görselin bulunduğu her yerde vurgulanmadan veya “aromalı” olduğu belirtilmeden,
f) Birbiriyle karıştırılabilecek bir gıdanın adında ve etiketinde, özelliklerini taşımadığı başka bir gıdanın adıyla birlikte “… tadında”, “… lezzeti”, “… keyfi” ve benzeri ifadeler kullanılarak,” yanıltıcı biçimde olamaz.

MADDE 3

Aynı Yönetmeliğin 16’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “aynı” ibaresi “temel” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Gıdanın adı, etiket üzerinde temel görüş alanında, bütün kelimeler aynı büyüklükte, aynı yazı tipinde, aynı stilde ve arka plan rengi ile kontrast oluşturacak şekilde yer alır. Gıdanın adı etiket üzerinde temel görüş alanı dışında ayrıca yer alabilir.”

 

MADDE 4

Aynı Yönetmeliğin 35’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

  • ç) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen bilgilere ilave olarak sadece ilgili gıda kodeksinde tanımlanan sürülebilir yağ/margarinler, yoğun yağlar, bitkisel yağlar ve bu yağları içeren gıdaların %2’den fazla trans yağ içermesi durumunda trans yağ miktarı bildirilir.

 

MADDE 5

Aynı Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi;

“Elde edilen değer tam sayı değilse, matematiksel olarak tam sayıya yuvarlanır ve bu durumda porsiyon adedi “yaklaşık …. porsiyon” şeklinde ifade edilir.”

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“Elde edilen değer tam sayı değilse, en yakın tam sayıya yuvarlanır; bu durumda “yaklaşık” kelimesinin ve/veya “~” sembolünün kullanılması zorunlu değildir.”

 

MADDE 6

Aynı Yönetmeliğin 48’inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Gıda işletmecileri bu Yönetmelik hükümlerine ilişkin olarak hazırlanan kılavuzlarda yer alan hükümlere de uymak zorundadır.”

 

MADDE 7

Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir;

“Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Gıda işletmecileri bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile yapılan değişikliklere 31/12/2026 tarihine kadar uyum sağlarlar.

(2) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile yapılan değişikliklere uygun olmayan gıdalar 31/12/2026 tarihinden sonra piyasada bulunamaz.

(3) Birinci ve ikinci fıkralar ithal edilen gıdaların etiketleri için de geçerlidir.”

 

MADDE 8

Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan tablonun 2.1’inci, 2.2’nci, 6.1’inci ve 7.1’inci satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

2.1. Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğine göre kullanımına izin verilen bir tatlandırıcıyı veya tatlandırıcıları içeren gıdalar

Tatlandırıcı(lar) içerir” veya “Tatlandırıcılı” ifadesi, gıdanın adının geçtiği herhangi bir yerde gıdanın adı ile birlikte diğer bilgilerden açıkça ayıran bir yazı dizgisi vasıtasıyla (örneğin; punto, stil veya arka plan rengi aracılığıyla) vurgulanır.

2.2. Hem ilave şeker/şekerler hem de Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğine göre kullanımına izin verilen bir tatlandırıcıyı veya tatlandırıcıları içeren gıdalar

Şeker/şekerler ve tatlandırıcı içerir.” veya “Şekerli ve tatlandırıcılı” ifadesi gıdanın adının geçtiği herhangi bir yerde gıdanın adı ile birlikte diğer bilgilerden açıkça ayıran bir yazı dizgisi vasıtasıyla (örneğin; punto, stil veya arka plan rengi aracılığıyla) vurgulanır.

 

6.1. Gıdaların üretiminde bileşen ve/veya bileşik bileşenin bileşeni olarak kullanılan etil alkol ve/veya alkollü içki (2)(3)

“Alkol içerir” ifadesi, gıdanın adının geçtiği herhangi bir yerde gıdanın adı ile birlikte diğer bilgilerden açıkça ayıran bir yazı dizgisi vasıtasıyla (örneğin; punto, stil veya arka plan rengi aracılığıyla) vurgulanır.

 

7.1 Gıdada bileşen ve/veya bileşik bileşenin bileşeni olarak domuzdan elde edilen herhangi bir madde bulunuyorsa (2) Domuzdan elde edilen … içerir” ifadesi; temel görüş alanında gıdanın adının yanında yer alır.

 

MADDE 9

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 10

Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Detaylı bilgi için;

+90 212 496 48 52 ya da foodlab.turkey@intertek.com

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Bize bir istek gönderin
+90 212 496 46 46
Yenibosna:
+90 212 496 46 46
 
 
Bizimle iletişime geçerek firmanıza nasıl yardımcı olabileceğimizi detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Bu web sitesi çerezleri kullanır. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.