GENEL HİZMET ŞART VE KOŞULLARI

 

Ocak 15, 2014

Form : LFT-EMEA-TUR-SC-01c_TUR
Revision : 00 / 15.01.2014

Bu şart ve koşullar; verilecek teklifler, tahminler veya ücret teklifleri ile birlikte, sizinle (Müşteri) Intertek kurumu (Intertek) arasında öngörülen hizmetlerin sağlanmasına ilişkin yapılan anlaşmayı oluşturur.
1. YORUMLAMA
1.1 Bu Anlaşmada aşağıdaki sözcükler ve ifadeler, bağlam aksini gerektirmediği müddetçe, aşağıda belirtilen anlamlara gelecektir:
(a) Anlaşma, Intertek ile Müşteri arasında yapılan bu anlaşma anlamına gelir.
(b) Hizmetler; ilgili herhangi bir Intertek teklifinde, tahmininde veya fiyat teklifinde, Müşterinin herhangi bir ilgili satın alma emrinde veya ilgili herhangi bir Intertek faturasında belirtilen hizmetler anlamına gelir ve Intertek tarafından bir rapor sunulmasından oluşabilir veya bunu içerebilir;
(c) Rapor veya Raporlar, aşağıdaki Madde 2.3'te belirtilen anlama gelir;
(d) Teklif, Müşteri tarafından Hizmetler ile ilgili olarak Intertek'e sunulan teklif, tahmin veya ücret teklifi anlamına gelir;
(e) Fikri Mülkiyet Hakkı (Hakları); teklif hakları, ticari markalar (müseccel veya müseccel olmayan), patentler, patent başvuruları (patent için başvurma hakkı dahil), hizmet işaretleri, tasarım hakları (müseccel veya müseccel olmayan), ticari sırlar ve diğer benzeri haklar anlamına gelir; ve
(f) Gizli Bilgi: (a) bu Anlaşma uyarınca veya bu Anlaşma kapsamındaki Hizmetlerin ifası sırasında ifşa edilen; ve (b) (i) yazılı, elektronik, görsel, sözlü veya başka yollardan ifşa edilip ifşa eden tarafça ifşaat anında gizli olarak işaretlenen, damgalanan veya herhangi bir şekilde belirtilen; ve/veya (ii) bilgiyi alan tarafın makul şekilde gizli olduğunu düşüneceği tüm bilgiler anlamına gelir.
1.2 Bu Anlaşmada yer alan başlıklar, Anlaşmanın yorumlanmasını etkilemez.
2. HİZMETLER
2.1 Intertek; Intertek'in yapmış ve Müşteriye sunmuş olduğu tüm Tekliflere açık şekilde dahil olan bu Anlaşmanın şartlarına uygun olarak Hizmetleri Müşteriye sunacaktır.
2.2 Bu Anlaşma ile Teklif arasında herhangi bir uyuşmazlık halinde, Teklifin şartlarına öncelik tanınacaktır.
2.3 Intertek tarafından bu Anlaşma kapsamında sunulan Hizmetler ve Intertek tarafından Hizmetlerin Müşteriye sunulması sırasında hazırlanan tüm notlar, laboratuar verileri, hesaplamalar, ölçümler, tahminler ve diğer materyaller, sunulan işin veya hizmetlerin sonuçlarını açıklayan durum özetleri veya diğer belgeler (Raporlar) ile birlikte, yalnızca Müşterinin kullanımına ve fayda sağlamasına yönelik olacaktır. Müşteri, Intertek'in sunduğu Hizmetlerin ve/veya hazırladığı Raporların Müşterinin spesifik talimatlarına uygun olduğunu kabul eder. Müşteri, Intertek'in hazırladığı herhangi bir Rapora göre hareket etmenin, Raporda belirtilen olgular ve açıklamalar ile sınırlı olduğunu kabul eder ve anlar.
2.4 Intertek, bu Anlaşmaya uygun olarak Hizmetleri sunmayı kabul ederek, Müşterinin herhangi başka bir şahsa karşı üstlendiği herhangi bir görevi veya yükümlülüğü kısıtlamaz, ilga etmez veya üstlenmez.
3. INTERTEK’İN GARANTİLERİ
3.1 Intertek, münhasıran Müşteriye olmak üzere, Hizmetlerin benzer koşullar altında benzer hizmetler sunan diğer şirketlerin normal olarak sergilediği özen düzeyi ile tutarlı bir şekilde gerçekleştirileceğini garanti eder.
3.2 Madde 3.1'de belirtilen garantinin ihlal edilmesi halinde Intertek, maliyeti kendisine ait olmak üzere, Intertek'in performansındaki herhangi bir kusuru düzeltmek için makul ölçüde gerekli olabilecek türde hizmetleri gerçekleştirecektir.
3.3 Intertek, açık veya zımni herhangi bir başka bir garanti vermez. Yasaların veya içtihat hukukunun ima ettiği diğer tüm garantiler, koşullar ve şartlar (buna, herhangi bir sınırlama olmaksızın, ticarete ve amaca elverişlilik yönündeki zımni garantiler de dahildir), yasaların izin verdiği azami ölçüde, bu Anlaşmanın kapsamı dışında tutulmaktadır. (Aracıları, alt yüklenicileri, çalışanları veya diğer temsilcileri de dahil olmak üzere) Intertek’in hiçbir performansı veya sunduğu ürün, sözlü bilgi ya da diğer bilgi veya tavsiye hiçbir garanti yaratmayacak veya sunulan hiçbir garantinin kapsamını genişletmeyecektir.
4. MÜŞTERİ GARANTİLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1 Müşteri;
(a) bu Anlaşmayı yapma ve kendisi için Hizmetlerin sunumunu tedarik etme gücüne ve yetkisine sahip olduğunu;
(b) bu Anlaşma kapsamındaki Hizmetlerin sunumu bir aracı veya simsar sıfatıyla ya da herhangi bir şahıs veya kuruluşun herhangi bir sıfatla temsilcisi olarak satın almayıp kendi hesabına satın aldığını;

(c) (aracıları, alt yüklenicileri ve çalışanları de dahil olmak üzere) Intertek'e kendisinin (veya aracılarından ya da temsilcilerinden herhangi birinin) temin ettiği tüm bilgilerin, numunelerin ve ilişkili belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve herhangi bir şekilde yanıltıcı olmadığını beyan ve taahhüt eder. Müşteri ayrıca Intertek'in Hizmetleri sunmak için Müşteri tarafından temin edilen söz konusu bilgilere, numunelere veya diğer ilişkili belgelere ve materyallere (bunların doğruluğunu veya eksiksizliğini teyit ettirme veya doğrulatma sorumluluğu olmaksızın) güvenerek hareket edeceğini kabul eder. Intertek, yukarıda sözü edilenlerin doğruluğunu, eksiksizliğini veya gerçeğe uygunluğunu doğrulama yükümlülüğü altında değildir;
(d) Müşteri tarafından Intertek'e temin edilen tüm numunelerin ön ödemeli olarak gönderileceğini veya Müşteri tarafından alternatif düzenlemeler yapılmadığı müddetçe testin ardından otuz (3) gün içinde (maliyeti Müşteriye ait olmak üzere) toplanacağını veya atılacağını taahhüt eder. Bu numunelerin Müşteri tarafından öngörülen 30 günlük süre içinde toplanmaması veya atılmaması halinde Intertek, numuneleri maliyeti Müşteriye ait olmak üzere imha etme hakkına sahiptir; ve
(e) Müşteri tarafından Intertek'e temin edilen tüm hiçbir bilginin, numunenin veya (herhangi bir sınırlama olmaksızın sertifikalar ve raporlar da dahil olmak üzere) diğer ilişkili belgenin herhangi bir üçüncü şahsın (Fikri Mülkiyet hakları da dahil olmak üzere) herhangi bir hukuki hakkını ihlal etmeyeceğini taahhüt eder.
4.2 Hizmetlerin herhangi bir üçüncü şahsa sunulması halinde Müşteri, söz konusu üçüncü şahsın herhangi bir Rapor almasından veya herhangi bir Hizmetten yararlanmasından önce ve bunun bir koşulu olarak, bu Anlaşmanın ve Teklifin hükümlerini kabul etmesini sağlayacaktır.
4.3 Müşteri ayrıca:
(a) Intertek ile Hizmetlerle ilgili tüm konularda işbirliği yapmayı ve Hizmetler ile ilgili olarak, Müşteri adına Intertek'e talimatlar vermeye ve gerekli durumlarda Müşteriyi sözleşmesel olarak bağlamaya yetkili bir müdür tayin etmeyi;
(b) (aracıları, alt yüklenicileri ve çalışanları dahil olmak üzere) maliyeti kendine ait olmak üzere, Intertek’in Hizmetleri bu Anlaşmaya uygun olarak sunabilmesi için gereken zamanda, Hizmetlerin ifası için gerekli olan tüm numuneler, bilgileri, materyalleri veya diğer belgeleri Intertek'e sunmayı kabul eder. Müşteri, temin edilen numunelerin gerekli test sürecinin bir parçası olarak test işlemleri sırasında hasar görebileceğini veya imha edilebileceğini kabul eder ve bu türden değişiklikler, hasarlar veya imhalardan ötürü Intertek'i hiçbir sorumluluk altında tutmayacağını taahhüt eder.
(c) test edilecek numuneleri/ekipmanı, uygun durumlarda, herhangi bir sınırlama olmaksızın bağlantı parçaları, sigorta bağlantıları vb. de dahil olmak üzere, belirlenmiş ek unsurlar ile birlikte temin etmekten sorumlu olduğunu;
(d) Intertek'e talimatları ve geri bildirimleri zamanında vermeyi;
(e) (aracıları, alt yüklenicileri ve çalışanları da dahil olmak üzere), Intertek'e Hizmetlerin ifası için makul ölçüde gerekli olabilecek düzeyde tesislerine erişim olanağı vermeyi;
(f) Hizmetlerin sunulacağı herhangi bir tesiste geçerli olabilecek tüm sağlık ve güvenlik kuralları, yönetmelikler ve diğer makul güvenlik gereksinimleri konusunda Intertek'i bilgilendirmeyi;
(g) Müşteri tarafından verilen herhangi bir unsur veya tesislerinde kullanılan veya Hizmetlerin sunulması için gerekli olan herhangi bir süreç ya da sistem ile ilgili tüm risk ve güvenlik sorunlarını ya da olayları derhal Intertek'e bildirmeyi;
(h) Herhangi bir ürünün, bilginin veya teknolojinin bu tür işlemler yapması yasaklanmış olan bir ülkeye ihraç edilmesi/ülkeden ithal edilmesi de dahil olmak üzere, Hizmetler için geçerli olabilecek tüm ithalat/ihracat kısıtlamaları konusunda Intertek'i bilgilendirmeyi;
(i) Hizmetler ile ilgili olarak geçerli yasalara ve yönetmeliklere uymak için gerekli olan tüm ruhsatları ve izinleri alıp muhafaza etmeyi;
(j) Intertek tarafından bu Anlaşma doğrultusunda hazırlanan Raporlardan hiçbirini yanıltıcı bir şekilde kullanmamayı ve bu Raporları yalnızca bütünlük içinde dağıtmayı;
(k) herhangi bir Raporun veya Rapor bölümünün içeriğini her seferinde Intertek'in yazılı iznini almaksızın dağıtmamayı veya yayınlamamayı; ve
(l) Müşteri tarafından hazırlanan hiçbir reklam ve promosyon materyali veya beyanın, Intertek tarafından sağlanan hizmetler ile ilgili olarak herhangi bir üçüncü şahısta yanlış veya yanıltıcı bir izlenime yol açmayacağını kabul eder.
4.4 Intertek, söz konusu ihlalin doğrudan Müşterinin Madde 4'te belirtilen yükümlülüğe uymamasından kaynaklandığı ölçüde, bu Anlaşmanın ihlal edilmesi durumunda bu Anlaşmayı ihlal etmiş sayılmayacak ve Müşteriye karşı sorumlu tutulmayacaktır. Müşteri ayrıca Müşterinin bu Anlaşmada Intertek tarafından Hizmetlerin sunumuna ilişkin getirilen yükümlülüklerinden herhangi bir yerine getirmemesinin Müşterinin bu Anlaşma kapsamında aşağıdaki Madde 5 uyarınca Ücretleri ödeme yükümlülüğünü etkilemeyeceğini kabule eder.

 1. ÜCRETLER, FATURALANDIRMA VE ÖDEME
  5.1 Müşteri, geçerli durumlarda, Teklifte belirtilen ücretleri veya Hizmetlerin sunumu için başka şekillerde öngörülen ücretleri (Ücretler) Intertek'e ödeyecektir.
  5.2 Ücretler, geçerli vergiler hariç olmak üzere ifade edilmektedir. Müşteri, Ücretler için geçerli olan vergileri yasaların öngördüğü şekilde, Intertek tarafından geçerli bir faturanın verilmesinin ardından ödeyecektir.
  5.3 Müşteri, Intertek’in Hizmetlerin sunumu ile ilişkili olarak yaptığı masrafların karşılığını geri ödemeyi ve herhangi bir test numunesinin navlun veya gümrükten geçiş ücretlerinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
  5.4 Ücretler, Müşteri tarafından bu Anlaşma kapsamındaki Hizmetler için ödenecek toplam ücreti ifade eder. Intertek'in gerçekleştirdiği ek işler, süre ve malzeme temelinde ek olarak ücretlendirilecektir.
  5.5 Intertek, Ücretler ve eğer varsa masraflar için Müşteriye fatura kesecektir. Müşteri, karşılıklı anlaşılmış bir ödeme düzeni yoksa her faturayı aldığında hemen ödeyecektir. Intertek avans isteme hakkını saklı tutar.
  5.6 Herhangi bir fatura vadesinde ödenmezse Intertek, ödenmeyen tutar üzerinden faiz işletme hakkına sahiptir ve Müşteri bu faizi ödeyecektir. Bu faiz, ilgili döviz cinsinden, HSBC Bank'ın belirleyeceği taban orana göre yıllık %2,5'luk oran üzerinden, fatura tarihi ile tutarın tam olarak ödendiği tarih arasındaki süre için hesaplanacaktır.
  6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE VERİLERİN KORUNMASI
  6.1 Bu Anlaşma yapılmadan önce taraflardan birine ait olan tüm Fikri Mülkiyet Hakları, söz konusu tarafa ait olarak kalacaktır. Bu Anlaşmada yer alan hiçbir hüküm, herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakkını bir taraftan diğerine aktarmayı amaçlamamaktadır.
  6.2 Müşterinin (veya Müşterinin bağlı şirketlerinin ya da yan kuruluşlarının) "Intertek" adını veya Intertek’in ticari markalarından ya da marka adlarından herhangi birini herhangi bir nedenle kullanması için önceden Intertek'in yazılı iznini alması gerekmektedir. Intertek’in ticari markalarının veya marka adlarının başka herhangi bir şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır ve Intertek, bu türden izinsiz bir kullanımın sonucu olarak bu Anlaşmayı derhal feshetme hakkına sahiptir.
  6.3 Intertek tarafından bu Anlaşma uyarınca hazırlanan tüm Raporlardaki, belgelerdeki, grafiklerdeki, çizelgelerdeki, fotoğraflardaki veya (her türlü araç ile hazırlanmış) diğer materyallerdeki tüm Fikri Mülkiyet hakları, Intertek'e ait olacaktır. Müşteri bu türden Raporları, belgeleri, grafikleri, çizelgeleri, fotoğrafları veya diğer materyalleri bu Anlaşmanın amaçları doğrultusunda kullanma hakkına sahip olacaktır.
  6.4 Intertek, bununla sınırlı olmaksızın 1998 Veri Koruma Kanununun hükümleri de dahil olmak üzere, verilerin korunması ile ilgili tüm yasal hükümlere uyacaktır. Intertek, Hizmetleler ile veya bu Anlaşma ile ilişkili olarak kişisel verileri işlediği veya kişisel verilere eriştiği ölçüde, söz konusu verilerin güvenliğini sağlamak için (ve söz konusu verilerin yetkisiz veya yasadışı biçimlerde işlenmesini, yanlışlıkla kaybolmasını, imha edilmesini veya hasar görmesini engellemek için) gerekli olan tüm teknik tedbirleri ve organizasyon tedbirlerini alacaktır.
  7. GİZLİLİK
  7.1 Taraflardan birinin (Alıcı Taraf) (bu Anlaşmanın yapılmasından önce veya sonra) bu Anlaşma ile bağlantılı olarak diğer tarafın (İfşa Eden Taraf) Gizli Bilgilerini alması halinde Alıcı Taraf, Madde 7.2 ila 7.4'e tabi olarak:
  (a) kendi Gizli Bilgisi için gösterdiği standart özeni göstererek Gizli Bilgiyi gizli tutacaktır;
  (b) söz konusu Gizli Bilgiyi yalnızca bu Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini ifa etme amacıyla kullanacaktır; ve
  (c) İfşa Eden Tarafın önceden yazılı iznini almaksızın Gizli Bilgiyi herhangi bir üçüncü şahsa ifşa etmeyecektir.
  7.2 Alıcı taraf, İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgisini "bilme gerekliliği"ne dayalı olarak aşağıdakilere ifşa edebilir:
  (a) kendisi için tayin ettiği herhangi bir hukuk danışmanı veya yasal denetçi;
  (b) işletmesi üzerinde düzenleme veya denetleme yetkisi bulunan herhangi bir düzenleyici;
  (c) her durumda Alıcı Tarafın önce söz konusu şahsı Madde 7.1 kapsamındaki yükümlülükler konusunda bilgilendirmesi ve söz konusu şahsın Gizli Bilgiler ile ilgili olarak en az bu Madde 7'de belirtilenler kadar ağır yükümlülükler altında olmasını sağlaması koşuluyla, Alıcı Tarafın herhangi bir direktörü, memuru veya çalışanı; ve
  (d) Alıcı Tarafın Intertek olduğu durumlarda, herhangi bir yan kuruluşu, bağlı kuruluşu veya alt yüklenicisi.
  7.3 Madde 7.1 ve 7.2'nin hükümleri:
  (a) Madde 7'nin ihlal edilmesi dışında herhangi bir yolla kamuoyunca bilinir hale gelen;
  (b) Alıcı Tarafça, bilgiyi hukuka uygun olarak elde etmiş olan ve bilginin ifşasını kısıtlayan herhangi bir yükümlülük altında olmayan bir üçüncü şahıstan alınmış olan;
  (c) Alıcı Tarafça ilgili Gizli Bilgiye erişim olmaksızın bağımsız olarak geliştirilen Gizli Bilgiler için geçerli olmayacaktır.
  7.4 Alıcı Taraf; Alıcı Tarafın ifşaat gereksinimini derhal yazılı olarak İfşa Eden Tarafa bildirmesi ve, mümkün olduğunda, İfşa Eden Tarafa uygun hukuki yolları kullanarak ifşaatı engellemek için makul bir fırsat vermesi koşuluyla, İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerini yasalar, herhangi bir düzenleyici makam veya Alıcı Tarafın listesinde yer aldığı herhangi bir borsanın kurallarınca gerekli görülmesi halinde ifşa edebilir.

7.5 Taraflardan her biri kendi çalışanlarının, aracılarının ve temsilcilerinin (Intertek için bunlar alt yüklenicileri de kapsamaktadır) bu Madde 7 kapsamında yükümlülüklere uymasını sağlayacaktır.
7.6 Herhangi bir Gizli Bilginin İfşa Eden Tarafça ifşa edilmesi, söz konusu Gizli Bilgi ile ilgili herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakkına ilişkin lisans verildiği anlamına gelmez.
8. DEĞİŞİKLİK
8.1 Bu Anlaşmada yapılacak değişiklikler; yazılı olarak yapılmadığı, bu Anlaşmada değişiklik yaptığı açık şekilde belirtilmediği ve taraflardan her ikisinin yetkilisi tarafından imzalanmadığı müddetçe geçerli olmayacaktır.
9. MÜCBİR SEBEP
9.1 Taraflardan hiçbiri:
(a) (ilan edilsin veya edilmesin) iç savaş, isyan, devrim, terörist faaliyet, askeri harekat, sabotaj ve/veya korsanlık;
(b) şiddetli fırtına, deprem, dalga, sel ve/veya yıldırım gibi doğal afetler; patlama ve yangın;
(c) etkilenen tarafın veya onun herhangi bir Tedarikçisinin veya aracısının bir veya daha fazla çalışanı dışında çalışanları kapsayan grev ve işçiler ile anlaşmazlık; ya da
(d) telekomünikasyon, internet, gaz veya elektrik hizmetleri gibi hizmet sağlayıcılarından kaynaklanan aksaklıklar sonucunda meydana gelen gecikmeler veya yükümlülüğün yerine getirilememesi durumlarında, diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır.
9.2 Şüpheye mahal bırakmamak adına, etkilenen tarafın Intertek olması halinde, bir alt yüklenici tarafında meydana gelen herhangi bir gecikme veya aksaklıktan kaynaklanan herhangi bir aksaklık veya gecikme, yalnızca alt yüklenicinin yukarıda açıklanan olayların birinden etkilenmesi durumunda (aşağıdaki tanımlandığı şekliyle) bir Mücbir Sebep Olayı sayılacaktır.
9.3 Performansı madde 9.1'de açıklanan bir olaydan (bir Mücbir Sebep Olayı) etkilenen bir taraf:
(a) diğer tarafı Mücbir Sebep Olayı, olayın nedeni, neticede meydana gelen gecikmenin veya yükümlülüğün yerine getirilememesi durumunun muhtemel süresi konusunda diğer tarafı derhal yazılı olarak bilgilendirecektir;
(b) Mücbir Sebep Olayının etkisini önlemek veya hafifletmek için ve en kısa süre içinde etkilenen yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmek veya yeniden başlamak için tüm makul çabayı sarf edecektir; ve
(c) Mücbir Sebep Olayından etkilenmemiş olan Hizmetleri sunmaya devam edecektir.
9.4 Mücbir Sebep Olayının başladığı günden itibaren altmış (60) günden daha fazla sürmesi halinde, etkilenmeyen taraf etkilenen tarafa en az on (10) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak bu Anlaşmayı feshedebilir.
10. SORUMLULUK SINIRLARI VE MUAFİYETLERİ
10.1 Taraflardan hiçbiri:
(a) söz konusu tarafın veya onun direktörlerinin, görevlilerinin, çalışanlarının, aracılarının ya da alt yüklenicilerinin ihmalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanmalarda; veya
(b) kendisinin (veya direktörlerinin, görevlilerinin, çalışanlarının, aracılarının veya alt yüklenicilerinin) karıştığı sahtecilik olaylarında diğer tarafın sorumluluğunu sınırlandırmaz veya diğer tarafı sorumluluktan muaf tutmaz.
10.2 Madde 10.1'e tabi olarak, Intertek'in sözleşmeden, (kanuni yükümlülüklerin ihmali ve ihlali de dahil olmak üzere) haksız fiilden veya bu Anlaşmanın herhangi bir şekilde ihlalinden ya da bu Anlaşmaya uygun olarak sunulacak Hizmetler ile bağlantılı olarak doğacak maksimum toplam yükümlülüğü, Müşterinin bu Anlaşma kapsamında Intertek'e ödemekle yükümlü olduğu Ücretlerin tutarı kadar olacaktır.
10.3 Madde 10.1'e tabi olarak taraflardan hiçbiri; bunlarla sınırlı olmaksızın (bu olasılıklar konusunda bilgilendirilmiş olsa bile) kar, gelir, iş veya öngörülen tasarruf kaybı da dahil olmak üzere sözleşmeden, (kanuni yükümlülüklerin ihmali ve ihlali de dahil olmak üzere) haksız fiilden veya başka nedenlerden doğan (doğrudan veya dolaylı) kar kayıplarından veya dolaylı, cezai ya da özel kayıp veya hasarlardan ötürü diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır.
10.4 Müşterinin Intertek'e karşı getireceği herhangi bir hak talebi (her zaman bu Madde 10'un hükümlerine tabi olarak), Müşterinin söz konusu hak talebine neden olan koşullardan herhangi birini öğrenmesinin ardından doksan (90) gün içinde getirilmelidir. Hak talebini doksan (90) gün içinde bildirmemek, bu Anlaşma kapsamında Hizmetlerin sunumu ile bağlantılı olarak sözleşmeden, haksız fiilden veya başka nedenlerden doğan herhangi bir doğrudan veya dolaylı hak talebinden gayri kabili rücu feragat anlamına gelecektir.
11. TAZMİNAT
11.1 Müşteri; (yasal işlem maliyetleri ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak aşağıdakilerden kaynaklanan tüm hak taleplerine, davalara, yükümlülüklere karşı Intertek'i, onun görevlilerini, çalışanlarını, aracılarını, temsilcilerini, yüklenicilerini ve alt yüklenicilerini tazmin edecek ve zarar görmelerini önleyecektir:

(a) herhangi bir devlet kurumunun veya başkalarının Müşterinin herhangi bir yasaya, hükme, yönetmeliğe, kurala veya herhangi bir devlet organının ya da yargı makamının emrine uymaması veya uymadığının iddia edilmesi ile ilgili getirebileceği hak talepleri veya açabileceği davalar;
(b) bu Anlaşma kapsamında Intertek, onun görevlileri, çalışanları, aracıları, temsilcileri, yüklenicileri ve alt yüklenicileri tarafından sunulan Hizmetler ile ilgili olarak herhangi bir şahsın veya kuruluşun karşı karşıya kaldığı kişisel yaralanma, mülkiyet kaybı veya hasarı, ekonomik kayıp ve Fikri Mülkiyet Hakkı kaybı veya hasarı ile ilgili hak talepleri veya davalar;
(c) Müşterinin yukarıdaki Madde 4'te belirtilen yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi veya ihlal ettiğinin iddia edilmesi;
(d) Hizmetlerden herhangi bir ile ilgili olarak söz konusu hak taleplerinin toplamı yukarıdaki Madde 10'da belirtilen yükümlülük sınırını aştığı ölçüde, Hizmetlerden herhangi birinin yerine getirilmesi, amaçlandığı şekilde yerine getirilmesi veya yerine getirilmemesi ile ilişkili olarak doğabilecek her türden kayıp, hasar veya masraf için herhangi bir üçüncü şahsın getirdiği hak talepleri;
(e) bu Anlaşma uyarınca Intertek'in hazırladığı herhangi bir Raporun veya (ticari markalar da dahil olmak üzere) Intertek'e ait olan herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakkının yanlış veya yetkisiz kullanımının sonucunda meydana gelen hak talepleri veya davalar; ve
(f) geçerli durumlarda, herhangi bir üçüncü şahsın herhangi bir Rapora veya kısmen ya da tamamen Raporlara dayalı olarak hazırlanan herhangi bir analize, Müşterinin çıkarımına (veya Müşterinin Raporları temin ettiği herhangi bir üçüncü şahsın çıkarımına) güvenerek hareket etmesi sonucunda meydana gelen herhangi bir hak talebi.
11.2 Bu Madde 11'de belirtilen yükümlülükler, bu Anlaşmanın sona ermesinin ardından geçerli olmaya devam edecektir.
12. SİGORTA POLİÇELERİ
12.1 Taraflardan her biri, sınırlama olmaksızın mesleki tazminatı, işveren yükümlülüğünü, araç sigortasını ve mülkiyet sigortasını içeren bir sigortayı maliyeti kendine ait olmak üzere yaptırmaktan sorumlu olacaktır.
12.2 Intertek, bir sigortacı veya garantör olarak Müşteriye karşı hiçbir yükümlülüğü olmadığını açıkça ifade eder.
12.3 Müşteri, Intertek'in işverenin sorumluluk sigortasını yaptırmasına karşın bu sigortanın Müşterinin herhangi bir çalışanını veya Hizmetlerin sunumuna dahil olabilecek herhangi bir üçüncü şahsı kapsamadığını kabul eder. Hizmetlerin Müşteriye veya üçüncü şahıslara ait tesislerde gerçekleştirilecek olması durumunda Intertek'in çalışanlarının sorumluluk sigortası, Intertek dışı çalışanları kapsamaz.
13. FESİH
13.1 Bu Anlaşma, Hizmetlerin başladığı ilk günden itibaren geçerli olacak ve, Madde 13'e uygun olarak vaktinden önce feshedilmediği takdirde, Hizmetler sunulana kadar geçerli olmaya devam edecektir.
13.2 Bu Anlaşma:
(a) taraflardan birinin işbu Anlaşma kapsamında öngörülen herhangi bir yükümlülüğe karşı maddi ihlalin diğer tarafça iadeli taahhütlü olarak veya kurye yoluyla söz konusu ihlalin ortadan kaldırılmasını talep eden yazılı bildirimin teslim edilmesinin ardından otuz (30) günü aşkın bir süre devam etmesi halinde diğer tarafça;
(b) Müşterinin herhangi bir faturayı vadesinde ödememesi ve/veya ek bir ödeme talebinin ardından ödemeyi yapmaması halinde yazılı bildirim yoluyla Intertek tarafından; veya
(c) taraflardan birinin alacaklıları ile gönüllü bir düzenlemeye gitmesi veya bir idari emre ya da (ister birey olsun ister şirket) iflas etmesi veya (şirketler için) (şirket birleşmesi veya yeniden yapılanma amacı dışında) tasfiyeye girmesi ya da bir alacaklının diğer tarafın herhangi bir mülküne veya varlığına haciz koydurması veya bir icra memurunun tayin edilmesi ya da işletme faaliyetlerini durdurması veya durdurma tehdidi ile karşı karşıya olması halinde, yazılı bildirim yoluyla diğer tarafça feshedilebilir.
13.3 Herhangi bir nedenle ve tarafların kullanabilecekleri diğer hak veya çözüm yolları saklı kalmak kaydıyla, Anlaşmanın feshedilmesi halinde Müşteri, fesih tarihine kadar gerçekleştirilen tüm Hizmetler için Intertek'e ödeme yapacaktır. Bu yükümlülük, bu Anlaşmanın feshedilmesinin veya sona ermesinin ardından geçerli olmaya devam edecektir.
13.4 Anlaşmanın herhangi bir şekilde feshedilmesi veya sona ermesi, tarafların biriken hak ve yükümlülüklerini ya da söz konusu feshin veya sona ermenin ardından yürürlülüğe gireceği veya yürürlükte kalmaya devam edeceği açık veya zımni olarak belirtilen herhangi bir hükmü etkilemeyecektir.
14. DEVİR VE ALT YÜKLENİCİ TAYİNİ
14.1 Intertek, işbu Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerinin ifasını ve Hizmetlerin sunumunu gerekli durumlarda bağlı kuruluşlarından ve/veya alt yüklenicilerinden herhangi birine devretme hakkını saklı tutar. Intertek ayrıca Müşteriye bildirimde bulunarak bu Anlaşmayı Intertek grubu içindeki herhangi bir şirkete devredebilir.

 1. GEÇERLİ YASA VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ
  15.1 Bu Anlaşma ve Teklif, Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca düzenlenecektir. Taraflar, (bu Anlaşmaya uygun olarak Hizmetlerin sunumu ile ilgili sözleşmesel olmayan hak talepleri de dahil olmak üzere), bu Anlaşma ile bağlantılı olarak doğabilecek tüm ihtilaflarında ve hak taleplerinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisine sahip olduğunu kabule derler.
  16. MUHTELİF
  Bölünebilirlik
  16.1 Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün geçersiz, yasadışı veya uygulatılamaz olması veya bu hale gelmesi durumunda, söz konusu hüküm Anlaşma'dan ayrılacak ve hükümlerin geri kalanı, bu Anlaşma söz konusu geçersiz, yasadışı veya uygulatılamaz hüküm olmaksızın yapılmışçasına tam olarak yürürlükte ve geçerli kalmaya devam edecektir. Sözellik konusu geçersizlik, yasadışılık veya uygulatılamazlığın bu Anlaşmanın amacının gerçekleştirilmesini önleyecek düzeyde temel nitelikte olması halinde Intertek ve Müşteri, alternatif bir düzenleme bulma amacıyla derhal iyi niyetli görüşmelere başlayacaklardır.
  Ortaklık veya aracılık olmaması
  16.2 Bu Anlaşmanın hiçbir hükmü veya tarafların bu Anlaşma kapsamında atacakları hiçbir adım, taraflar arasında bir ortaklık, birliktelik, ortak girişim veya işbirliğine dayalı başka bir kuruluş teşkil etmeyecek veya bu durumda taraflardan hiçbiri diğerinin ortağı, aracısı veya yasal temsilcisi olarak yorumlanmayacaktır.
  Feragat
  16.3 Yukarıdaki Madde 10.4'e tabi olarak, herhangi bir tarafın bu Anlaşmanın hükümlerinden herhangi birinin katı şekilde yerine getirilmesinde ısrar etmemesi veya haklı olarak başvurabileceği herhangi bir çözüm yoluna başvurmaması, bir feragat teşkil etmeyecek ve bu Anlaşma ile tesis edilen yükümlülüklerde herhangi bir azalmaya yol açmayacaktır. Herhangi bir ihlal durumunda haklardan feragat, sonraki herhangi bir ihlal durumunda haklardan feragat anlamına gelmeyecektir.
  16.4 Bu Anlaşma kapsamında herhangi bir haktan veya çözüm yolundan feragat, bir feragat olduğu açık şekilde ifade edilmediği ve diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği müddetçe, geçerli olmayacaktır.
  Anlaşmanın Tamamı
  16.5 Bu Anlaşma ve Teklif, taraflar arasında bu anlaşmada öngörülen işlemler ile ilişkili olarak yapılan anlaşmanın tamamını içerir ve daha önceden taraflar arasında bu işlemler veya anlaşmanın konusu ile ilgili olarak yapılmış olan tüm anlaşmaların, düzenlemelerin ve mutabakatların yerini alır. Hiçbir satın alma emri, beyan veya benzeri belge bu Anlaşmanın şartlarına eklenmeyecek veya bu Anlaşmanın şartlarını değiştirmeyecektir.
  16.6 Taraflardan her biri, bu Anlaşmayı yaparken, bu Anlaşmanın imzalanmasından önce diğer tarafça veya diğer taraf adına verilen herhangi bir teminata, garantiye, ikincil sözleşmeye veya (Anlaşmada atıfta bulunulanlar dışında) başka bir güvenceye güvenerek hareket etmediğini kabul eder. Taraflardan her biri; bu türden herhangi bir teminat, garanti, ikincil sözleşme veya başka güvenceler bakımından bu Madde olmasaydı geçerli olabilecek tüm haklarından ve çözüm yollarından feragat eder.
  16.7 Bu Anlaşmada yer alan hiçbir yüküm, sahteci beyanlar ile ilgili yükümlülüğü sınırlandırmaz veya tarafları bu yükümlülükten muaf tutmaz.
  Üçüncü Şahıs Hakları
  16.8 Bu Anlaşmaya taraf olmayan bir şahıs, 1999 Sözleşme (Üçüncü Şahsıların Hakları) Kanunu kapsamında Anlaşmanın şartlarından herhangi birini uygulatma hakkına sahip değildir.
  Diğer Güvenceler
  16.9 Taraflardan her biri, diğer tarafın isteği üzerine ve maliyeti diğer tarafa ait olmak üzere, bu Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine tam geçerlilik kazandırmak için zaman zaman makul ölçüde talep edilebilecek belgeleri hazırlayıp sunmayı ve gerekli diğer tedbirleri almayı kabul eder.

 

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Bize bir istek gönderin
+90 212 496 46 46
Yenibosna:
+90 212 496 46 46
Maltepe
+90 216 445 00 00
 
 
Bizimle iletişime geçerek firmanıza nasıl yardımcı olabileceğimizi detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Bu web sitesi çerezleri kullanır. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.